Masz pytanie? Zadzwoń: 783 667 367
Media społecznościowe Facebook Instagram YouTube
 

Regulamin

Regulamin
 
Regulamin zakupów
w serwisie internetowym
www.porady-juszczynska.pl

DEFINICJE
Serwis – zorganizowana platforma informatyczno-informacyjna podłączona do sieci internet, prowadzona przez Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie, umożliwiająca Użytkownikom korzystanie z mechanizmów informatycznych oraz informacji opracowanych przez Renata Juszczyńska psycholog dla Ciebie , a także innych światowych zasobów Internetu oraz wiedzy psychologicznej i realizację operacji handlowych przez Internet.
Użytkownik – oznacza każdą osobę, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu.
Usługi – oznacza usługi psychologiczne świadczone drogą elektroniczną www.porady-juszczynska.pl, www.psychologrodziny.pl , tj.
Usługi informacyjne – udostępnianie treści na indywidualne zadanie Użytkownika (poprzez wyświetlenie strony o określonym adresie URL)
Materiały – zbiór danych w postaci wszelkich treści, bieżących i archiwalnych, udostępnianych w Serwisie.
Właściciel treści – Osoba prowadząca działalność gospodarczą: Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie, NIP: 8361784205, ul. Broniewskiego 73 lok 61, 01- 865 Warszawa

§ 1
INFORMACJE OGÓLNE
1. Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem) określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z serwisu internetowego zlokalizowanego pod adresem www.porady-juszczynska.pl (zwanego dalej Serwisem) oraz warunki sprzedaży dostępnych w nim treści.
2. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania niniejszego Regulaminu i oświadcza tym samym, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem oraz Polityką Prywatności, w pełni akceptuje zawarte w nich postanowienia i zobowiązuje się do ich bezwzględnego przestrzegania – w przeciwnym przypadku każdy, kto nie zgadza się z powyższym, powinien powstrzymać się od korzystania z usług Serwisu, a Administrator ma prawo odmówienia takiej osobie świadczenia usług i sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.
3. Właścicielem i administratorem Serwisu jest firma Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie, NIP: 8361784205, ul. Broniewskiego 73 lok 61, 01- 865 Warszawa, współpracująca z innymi podmiotami, które budowały stronę internetową i programowały ja w taki sposób, aby można było dokonywać sprzedaży usług psychologicznych za pośrednictwem domeny internetowej www.porady-juszczynska.pl, wykupionej w serwisie nawa.pl.
Robert Kobus Activepage.pl (zwana dalej Administratorem).
4. W celu prawidłowego korzystania z Usług wymagane jest:
połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa, w przypadku niektórych serwisów, dla skorzystania z pełnej ich funkcjonalności, może być konieczne włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych SSL, obsługi Java Script, Java.
5. Administrator i właściciel www.porady-juszczynska.pl, nie ponosi odpowiedzialności za niepoprawne funkcjonowanie serwisu wynikające z nieprawidłowej konfiguracji komputera Użytkownika.
§ 2
WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG
1. Celem istnienia Serwisu jest dystrybucja usług psychologicznych w formie nagrań mp3 lub PDF, przygotowanych przez Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie. Są one dostarczane do Użytkownika za pośrednictwem linka przekierowującego, do którego Użytkownik ma dostęp po opłaceniu usługi przez Dotpay. Link jest dostępny dla klientów w momencie zaksięgowania płatności w postaci linku, kierującego do pobrania pliku z serwera Administratora.
2. Pod pojęciem ‘nagranie mp3” należy rozumieć publikację elektroniczną w postaci pliku komputerowego, będącą odpowiednikiem publikacji treści dokonywanych w tradycyjnych formach (np. płyta).
3. Dostępne za pośrednictwem Serwisu materiały można odtworzyć odpowiednio w darmowych programach: Adobe Acrobat Reader lub inny czytnik plików PDF oraz Microsoft Media Player lub inne do odsłuchu nagrań mp3
§ 3


ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA KORZYSTANIE Z SERWISU
1. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownicy mogą zakupić przygotowane porady psychologiczne na określony temat.
2. Do realizacji Transakcji konieczne jest złożenie zamówienia poprzez aktywowanie widocznych na stronie Serwisu odpowiednich opcji i dalsze postępowanie zgodnie z wskazówkami podawanymi na każdym etapie procedury składania zamówienia.
3. Warunkiem niezbędnym do złożenia zamówienia jest podanie wszystkich wymaganych danych i informacji w Serwisie oraz wykonywanie innych czynności każdorazowo dokładnie opisanych na łamach Serwisu.
4. Zamówienia realizowane są po otrzymaniu przez Administratora należności uiszczanej dostępnymi w Serwisie kanałami płatności, tytułem zapłaty ceny.
5. Sposobem dostawy zamówionego systemu jest pobranie go przez Użytkownika za pomocą otrzymanego linku w Serwisie.
6. Zamawiający nie ma prawa udostępniać: usług psychologicznych/materiałów/linku/hiperłącza z zakupioną treścią innym osobom, a w przypadku prawidłowego pobrania lub udostępnienia innymi sposobami, uważa się zamówienie za zrealizowane. Podstawą do ustalenia, czy system został prawidłowo pobrany jest tylko i wyłącznie zapis w systemie informatycznym Serwisu, że transmisja pliku zrealizowana została pomyślnie, bez względu na to, kto dokonał faktycznie pobrania poprzez link udostępniony zamawiającemu.
§ 4
PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1. Serwis, oferując Użytkownikom dostęp do informacji rozpowszechnianych za pośrednictwem Serwisu zwraca szczególną uwagę na konieczność respektowania praw własności intelektualnej.
2. Nabywca usług psychologicznych z Serwisu może użytkować go zgodnie z przeznaczeniem, czyli odtwarzać w elektronicznych urządzeniach, wprowadzać do pamięci komputera lub innych właściwych urządzeń w celu zapoznania się z treścią, bez możliwości ingerowania w tą treść, powielania pliku, kopiowania i wykorzystywania w sposób niedozwolony prawem jego treści w całości lub we fragmentach albo zmieniania jego struktury elektronicznej (np. format pliku) lub innego modyfikowania pliku (np. usuwanie zabezpieczeń lub oznaczeń). Niedozwolone jest również rozpowszechnianie, udostępnianie lub odtwarzanie publiczne, bez względu na cel i formę tych działań. Wszystko powyższe może być uzgodnione inaczej z Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie tylko w formie pisemnej umowy.
3. Administrator zezwala na sporządzenie jednej kopii zapasowej zakupionej Usługi na oddzielnym nośniku danych, celem zabezpieczenia przed utratą oryginału, gdyż niemożliwe jest otrzymanie następnej kopii w przypadku jego utraty, poza możliwością ponownego jego zakupienia, o ile jeszcze będzie w ofercie Serwisu.
4. Każdy nabywca Usług z Serwisu zobowiązany jest dbać o to, aby żadne inne nieupoważnione osoby nie miały do niego dostępu w ten sposób, aby mogły go powielać, dystrybuować bez zgody Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie albo w inny sposób niezgodny z zakresem udzielonych praw go wykorzystywać, gdyż w przypadku wykrycia takich sytuacji, Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie może kierować roszczenia z tego tytułu względem znanego mu nabywcy z tytułu łamania praw autorskich.
5. Wszelkie pliki udostępniane na łamach Serwisu – odpłatnie lub nieodpłatnie – podlegają ochronie przewidzianej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
§ 5
TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO
1. Reklamacje w zakresie usług świadczonych przez Serwis można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres:
Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie
Ul. Broniewskiego 73 lok 61
01-865 Warszawa
lub drogą elektroniczną: r.juszczynska@gmail.com. Zgłoszenie reklamacyjne powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, dane z przelewu: datę, kwotę, numer transakcji dotpay) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
2. Reklamacje zostaną rozpatrzone przez Administratora w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.
3. Odstąpienie od umowy w terminie do 14 dni: produkt nie jest objęty ustawowym terminem odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni z racji bycia produktem w pełni cyfrowym, a więc ustawowo wykluczonym z możliwości zwrotu.
§ 6
INFORMACJE O OBSŁUDZE PŁATNOŚCI
1. W serwisie www.porady-juszczynska.pl istnieje możliwość wykupienia dostępu do Usług poprzez płatność tzw. przelewem pay-by-link, systemem BLIK, kartą płatniczą oraz GPay/Apple Pay. Płatności realizowane są za pośrednictwem operatora Dotpay Sp. z o.o., ul. Wielicka 28 b, 30-552 Kraków, Polska
2. Operatorem kart płatniczych jest Dotpay Sp. z o.o., z siedzibą w Krakowie, 30-552 Kraków, przy ulicy Wielickiej 28b, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000700791, posiadająca numer NIP 634-26-61-860, NIP EU PL6342661860, numer REGON 240770255 oraz kapitał zakładowy w wysokości 4.000.000,00 PLN, opłacony w całości gotówką.
§ 7
INFORMACJE KOŃCOWE
1. Mimo dołożenia wszelkich starań w kwestii jakości produktu, Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie nie odpowiada w maksymalnie szerokim zakresie, jak tylko pozwalają na to obowiązujące przepisy prawa, za treści przekazywane i publikowane na łamach Serwisu przez Użytkowników oraz inne osoby, za ich prawdziwość, rzetelność oraz autentyczność wszelkich materiałów nie pochodzących od Administratora lub przez niego autoryzowanych.
2. Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie nie odpowiada za zdarzenia i wydarzenia oraz ich skutki, jakie mogą mieć lub miały miejsce w świecie rzeczywistym w wyniku korzystania z Serwisu, stosowania się do treści zawartych na łamach Serwisu. Chociaż staram się zapewnić najwyższą jakość usług i przekazywanych informacji, Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie nie bierze żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Użytkownik musi rozumieć, że korzystanie z usług psychologicznych może mieć różne efekty, w zależności od tego kto w jaki sposób zrozumie i wykorzysta zdobytą wiedzę. Wiąże się to z ryzykiem. Twoje wyniki zależą od wielu czynników np. sposobu interpretacji, wykonania zaleceń itp. Co oznacza, że możesz mieć znacznie lepsze lub znacznie gorsze (lub nie mieć żadnych wyników). Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność za wykorzystanie treści zawartych w Serwisie.
3. Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu Serwisu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Użytkownikach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Administratorowi takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych i rozporządzeniami wydanymi na jej podstawie. Ponadto informuję, że Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie nie zbiera i nie gromadzi takich danych osobowych jak Imię, nazwisko, adres w celu dokonania zakupu.
4. Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie zastrzega sobie prawo do czasowego, całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu w celu jego ulepszenia, dodawania usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.
5. Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach informatycznych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, dysfunkcją sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich.
6. Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Administrator uzna, że odpowiedzi na te treści warte są upublicznienia.
7. Zabronione jest bez zgody Renata Juszczyńska kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści dostępnych na łamach Serwisu lub z niego pochodzących, za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83).
8. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być w każdej chwili zmieniane przez Renata Juszczyńska Psycholog dla Ciebie, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci ujednoliconego tekstu Regulaminu na łamach Serwisu.
11. Brak akceptacji oświadczenie i Regulaminu, uniemożliwia dokonania zakupów w Serwisie.
12. Usługi psychologiczne oraz wszystkie treści należy traktować jako psychoedukację lub narzędzia terapeutyczne. Autor dołożył wszelkich starań, aby zawarte informacje były prawdziwe i rzetelne, ale wyłącza jakąkolwiek odpowiedzialność, za skutki wykorzystania porad zawartych w systemie.
 
 
Dot Dane Firmy


Renata Juszczyńska "Psycholog dla Ciebie"
Broniewskiego 73/61
01-865 Warszawa
NIP: 8361784205

Gabinety w Grodzisku Mazowieckim
- ul. 11 Listopada 48 lok. 21
- ul. Armii Krajowej 1 K - Pracownia Humatera
Dot Telefony


Zapraszam do kontaktu
783 667 367

Dot Maile


Renata Juszczyńska
r.juszczynska@gmail.com

Dot Media społecznościowe


Facebook Instagram YouTube

Dot Pomocne linki


Dot Regulamin RodoRegulamin Polityka prywatności
System sprzedaży plików ActivePage.pl
Potrzebujesz indywidualnej pomocy psychologa ? Zapraszam na moją stronę ↗